Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a prevádzkovateľom internetového obchod www.papierove-sacky.sk – Mibax Trade, s.r.o, so sídlom M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin, IČO: 47364874, DIČ: 2023828455, IČ DPH: SK2023828455, zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro Číslo vložky: 59754/L.

Kontakty: email: obchod@papierove-sacky.sk, tel.: +421 911 366 664

2. Právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a predávajúcim (prevádzkovateľom) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Kupujúcim je každý podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom alebo spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho alebo spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

7. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

8. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho alebo spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim alebo spotrebiteľom a za ktorý bol predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.

9. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 01101 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

tel.č. 041/7632 139

e-mail: za@soi.sk

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Spotrebiteľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je rozdielna od adresy bydliska, telefónne číslo, email. Kupujúci v objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ (IČ DPH), telefónne číslo, email.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany predávajúceho za záväzné. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci alebo spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho alebo spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky.

3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – email o stave objednávky.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru. V takomto prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza písomným akceptovaním zmenenej ceny kupujúcim alebo spotrebiteľom odoslaným elektronickou poštou.

III. Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

1. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný predávajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

2. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

3. Kupujúci alebo spotrebiteľ má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky.

4. Kupujúci alebo spotrebiteľ má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená predávajúcim do 24 hodín. V takomto prípade nie je kupujúcemu alebo spotrebiteľovi účtovaný storno poplatok. V prípade, že kupujúci alebo spotrebiteľ stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci alebo spotrebiteľ stornuje objednávku po jej odoslaní, a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

5. Ak kupujúci alebo spotrebiteľ stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.

6. Kupujúci alebo spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu obchod@papierove-sacky.sk alebo telefonicky na tel. čísle 00421 911 366 664.

7. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

8. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže kupujúceho telefonicky zastihnúť.

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim alebo spotrebiteľom v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu.

2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď kupujúci alebo spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho alebo spotrebiteľa, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci alebo spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu alebo spotrebiteľovi, čo možno v najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny vrátane prepravných nákladov za objednaný tovar na svoj účet; dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci alebo spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho alebo spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena prepravných nákladov sa účtuje podľa platného cenníka prepravcu. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho alebo spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo spotrebiteľom alebo ich splnomocnencom.

7. Predávajúci dodá kupujúcemu alebo spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. V prípade dodania tovaru do zahraničia predávajúci so spotrebiteľom alebo kupujúcim dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

V. Kúpna cena

1. Ceny uvedené na webovom sídle stránky platia výhradne pre nákup prostredníctvom webového sídla. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru a balné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené inak v popise produktu.

2. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle ustanovenia §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Toto právo platí aj v prípade, ak si kupujúci tovar objednaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

2. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania predávajúceho. Kupujúci alebo spotrebiteľ môže využiť FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY ako tlačivo na odstúpenie od zmluvy.

3. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať poistený na náklady kupujúceho alebo spotrebiteľa.

4. V prípade platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu alebo spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho alebo spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho alebo spotrebiteľa. Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným obalom, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho alebo spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VII. Alternatívne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@papierove-sacky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/INDEX_EN.HTM

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Reklamácia

1.Záručná doba (doba minimálnej spotreby) potravinárskych produktov je vyznačená na obale produktu, na ostatné produkty je 24 mesiacov.

2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.

3. Kupujúci alebo spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla predávajúceho. K reklamovanému tovaru kupujúci alebo spotrebiteľ priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale.

4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Predávajúci vydá kupujúcemu alebo spotrebiteľovi doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

IX. Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu alebo spotrebiteľovi, za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho alebo spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho alebo spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Číslo oznámenia o informačných systémoch na spracovanie osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných úradov je vedené pre webovú stránku www.caj-kava-cokolada.sk pod číslom 2235.

2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho alebo spotrebiteľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, IČO, DIČ (IČ DPH), kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa.

3. Registráciou na stránke internetového obchodu www.papierove-sacky.sk kupujúci potvrdzuje, že bol informovaný v zmysle platnej legislatívy o tom, že predávajúci bude v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez súhlasu kupujúceho, keďže spracovanie osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na vznik zmluvného vzťahu, vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie ostatných ustanovení kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

4. V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorý taktiež používa súbory cookies. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si je vedomý používania a akceptuje cookies stránky www.papierove-sacky.sk.

5. Zaškrtnutím políčka „Prihlásenie na odber našich noviniek!“ pri registrácii vyjadruje kupujúci slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov., ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb.6. Kupujúci alebo spotrebiteľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci alebo spotrebiteľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

6. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov kupujúceho sa zhoduje s dobou trvania jeho registrácie na stránkach internetového obchodu www.papierove-sacky.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Mibax Trade,s.r.o.. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

7. Viac a podrobnejšie informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov je uvedené v súbore Ochrana a spracovanie osobných údajov na úvodnej stránke.

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci alebo spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu alebo spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

V Martine 18.05.2018

Prihlásiť sa

Kategórie

  • Dvojvrstvové vrecká

   Dvojvrstvové vrecká s dnom v bloku z kraft papiera, s OPP fóliou alebo umelým pergamenom vo vnútri, s vysokým stupňom ochrany pred svetlom, vlhkosťou a arómami.

  • Trojvrstvové vrecká

   Trojvrstvové vrecká Vrecká sú bez hliníkovej fólie čo je významným príspevkom k ochrane životného prostredia.

  • Sáčky s okienkom

   Vrecká s okienkom sú opatrené priehľadným oknom. Vrecká sú ideálne na balenie kávy alebo čaju, na skvelú prezentáciu vášho produktu.

  • Ekologické produkty

   Sortiment ekologických produktov bol rozšírený o nový druh obalového materiálu. Vrecká z inovatívneho papiera, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov.

  • Vrecká na kávu

   Vrecká na kávu Vrecká je možné zataviť impulznou zváračkou alebo zváracími kliešťami.Opätovne uzatvárací zip udrží sviežosť kávy aj po otvorení vrecka.

  • Vrecká s plochým dnom a ZIP

   Vrecká s plochým dnom a ZIP Kvalitný trojvrstvový sáčok s plochým listom z OPP, stredné vrstvy z hliníka a vnútorných vrstiev z transparentnej folie PE. .

  • Transparentné vrecká

   Transparentné vrecká Skratkou OPP sa označuje polypropylén. Polypropylén bol vyvinutý v päťdesiatych rokoch a je odolný voči chemickým rozpúšťadlám, alkalickým látkam, kyselínám a tiež voči rastu baktérií.

  • Doypack sáčky

   Doypack vrecká Doypack - papierové vrecko so ZIP uzáverom je spoľahlivý a bezpečný obal pre balenie rôznych produktov.Vďaka opätovne uzatvárateľnému ZIP uzatváraniu pomáha udržať sviežosť tovaru.

  • Uzatváracie lišty na sáčky

   Uzatváracie lišty na sáčky sa používajú najčastejšie na uzatváranie vreciek, sáčkov a iných obalov. Pásky sú vyrobené z papiera s dvomi drôtikmi o priemere 0,58 mm a zaliate v okrajoch štítku.

  • Impulzné zváračky

   Impulzné zváračky Pri tomto type zváračky sa žhaviaci drôt trvalo nevyhrieva, ale len pri stláčaní rukoväte

  • Zváracie kliešte

   Zváracie kliešte Ručné, permanentne vyhrievaná kliešťová zváračka vhodná pre všetky typy vreciek, ktoré ponúkame.

  • Náhradné diely

   Náhradné diely Spotrebný materiál pre zváracie zariadenia

Porovnanie0Môj zoznam želaní0

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky