GDPR - ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.papierove-sacky.sk (ďalej len predávajúci) je Mibax Trade, s.r.o, so sídlom M.R.Štefánika 1050/74, 03601 Martin, IČO: 47 36 4874, DIČ: 2023828455, zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro Číslo vložky: 59754/L. 

Aby bolo možné poskytovať zákazníkom (ďalej kupujúci) služby sú potrebné informácie, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Jedná sa o údaje, ktoré sú zadávané pri registrácii na našej stránku a ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Preto pre nákupom tovaru v internetovom obchode www.papierove-sacky.sk je potrebné sa zaregistrovať a poskytnúť nasledovné údaje: 

• meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) 

• e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a na komunikáciu s kupujúcim) 

• voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) 

• voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt) 

• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie) 

Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri poskytovateľa hostingu. Pri zadávaní je používané šifrované spojenie za účelom bezpečného uloženia osobných údajov za účelom naplnenia práv a povinností zmluvných strán. Poskytnuté osobné údaje sú taktiež spracovávané za účelom vystavenia daňového dokladu v účtovnom systéme MRP u spracovateľa účtovníctva predávajúceho. 

Osobné údaje a ďalšie nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do účtu kupujúceho priamo na internetovej stránke obchodu v sekcii Môj účet. V prípade, že kupujúci odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a požiada o zrušenie registrácie a zmazanie účtu, je potrebné požiadať o to predávajúceho e-mailom a účet bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov deaktivovaný a údaje budú vymazané. 

Počas platby bankovou kartou, prostredníctvom renomovanej služby Pay Pal, prevádzkovateľ obchodu neprichádza do styku s citlivými informáciami o bankovom účte zákazníka. Prevádzkovateľovi obchodu je poskytovaná iba informácia o tom, či platba prebehla úspešne, alebo nie. Ostatné informácie o účte zákazníka sú prevádzkovateľovi obchodu nedostupné a sú predmetom bankového tajomstva. 

Počas návštevy internetového obchodu www.papierove-sacky.sk sú uchovávané dočasné informácie (cookies), ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). 

Kupujúci si môže kedykoľvek po prihlásení na stránke www.papierove-sacky, svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti Môj účet. 

Osobné údaje kupujúceho nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou spoločností, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky a naplnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Ide najmä o tieto činnosti: 

• vystavenie daňového dokladu – spracovateľ účtovnej agendy firmy 

• doručenie objednávky prostredníctvom doručovateľskej služby 

• poskytnutie identifikačných bankových údajov pre platbu 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: 

a) Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava

b) Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Bratislava, Kopčianska 39, PSČ 851 01, IČO: 48136999 

Registráciou na stránke internetového obchodu www.papierove-sacky.sk kupujúci potvrdzuje, že bol informovaný v zmysle platnej legislatívy o tom, že predávajúci bude v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez súhlasu kupujúceho, keďže spracovanie osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na vznik zmluvného vzťahu, vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie ostaných kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 

Zaškrtnutím políčka „Prihlásenie na odber našich noviniek!“ pri registrácii vyjadruje kupujúci slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov., ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb. 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a môže žiadať o vymazanie osobných údajov. Kupujúci má taktiež právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku). 

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na stránke www.papierove-sacky.sk Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov Mibay Trade,s.r.o. zabezpečí blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktoré boli predmetom spracovania na marketingové účely. 

V prípade udelenia súhlasu kupujúceho na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, súčasne kupujúci potvrdzuje, že tento súhlas bol predávajúcemu udelený dobrovoľne a kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania osobných údajov kupujúceho. 

Osobné údaje kupujúceho je predávajúci spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať kupujúcich. 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov kupujúceho sa zhoduje s dobou trvania jeho registrácie na stránkach internetového obchodu www.papierove-sacky.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Mibax Trade,s.r.o.. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom. 

Kupujúci môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky práva podľa ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Ak má kupujúci podozrenie, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu v zmysle nariadenia GDPR

I. Základné ustanovenia 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Mibax Trade, s.r.o. (Ďalej len: "správca"). 

Kontaktné údaje správcu sú adresa: Mibax Trade, s.r.o. , M.R.Štefánika 1050 / 74, 03601 Martin, Slovenská republika 

email: admin@papierove-sacky.sk 

telefón: +421 911 366 664 

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je: 

• plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

• oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 

• Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

Účelom spracovania osobných údajov je: 

• vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné 

vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť, 

• zasielanie obchodných oznámení. 

Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas. 

IV. Doba uchovávania údajov 

Správca uchováva osobné údaje: 

• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 

• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 

• podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, 

• zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, 

• zaisťujúce marketingové služby. 

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb. 

VI. Vaše práva 

Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. 

• právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 

• právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 

• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov. 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. 

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby. 

VIII. Informácie o riešení sporov online

Komisia Európskej únie poskytuje platformu na riešenie sporov online.

Účelom tejto takzvanej „platformy ROS“ je pomôcť spoločnostiam a spotrebiteľom mimosúdne vyriešiť spory týkajúce sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnych alebo servisných zmlúv, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetu.

Platforma ROS je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: ONLINE PLATFORMA NA RIEŠENIE SPOROV

IX. Záverečné ustanovenia 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. 

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18. 5. 2022

Kategórie

  • Dvojvrstvové vrecká

   Dvojvrstvové vrecká s dnom v bloku z kraft papiera, s OPP fóliou alebo umelým pergamenom vo vnútri, s vysokým stupňom ochrany pred svetlom, vlhkosťou a arómami.

  • Trojvrstvové vrecká

   Trojvrstvové vrecká Vrecká sú bez hliníkovej fólie čo je významným príspevkom k ochrane životného prostredia.

  • Sáčky s okienkom

   Vrecká s okienkom sú opatrené priehľadným oknom. Vrecká sú ideálne na balenie kávy alebo čaju, na skvelú prezentáciu vášho produktu.

  • Ekologické produkty

   Sortiment sáčkov z obnoviteľných zdrojov bol rozšírený o nový druh obalového materiálu. Vrecká z inovatívneho papiera, ktorý pochádza z obnoviteľných zdrojov.

  • Vrecká na kávu

   Vrecká na kávu Vrecká je možné zataviť impulznou zváračkou alebo zváracími kliešťami.Opätovne uzatvárací zip udrží sviežosť kávy aj po otvorení vrecka.

  • Vrecká s plochým dnom a ZIP

   Vrecká s plochým dnom a ZIP Kvalitný trojvrstvový sáčok s plochým listom z OPP, stredné vrstvy z hliníka a vnútorných vrstiev z transparentnej folie PE. .

  • Transparentné vrecká

   Transparentné vrecká Skratkou OPP sa označuje polypropylén. Polypropylén bol vyvinutý v päťdesiatych rokoch a je odolný voči chemickým rozpúšťadlám, alkalickým látkam, kyselínám a tiež voči rastu baktérií.

  • Doypack sáčky

   Doypack vrecká Doypack - papierové vrecko so ZIP uzáverom je spoľahlivý a bezpečný obal pre balenie rôznych produktov.Vďaka opätovne uzatvárateľnému ZIP uzatváraniu pomáha udržať sviežosť tovaru.

  • váracie stroje na sáčky

   Zváracie stroje na sáčky V tejto kategórii nájdete sortiment kvalitných zváracích strojov, vrátane doplnkov pre pohodlnú a bezpečnú prácu.

  • Uzatváracie lišty na sáčky

   Uzatváracie lišty na sáčky sa používajú najčastejšie na uzatváranie vreciek, sáčkov a iných obalov. Pásky sú vyrobené z papiera s dvomi drôtikmi o priemere 0,58 mm a zaliate v okrajoch štítku.

  • Kartónové krabice

   Kartónové krabice Kvalitné krabice z trojvrstvovej lepenky sú najpoužívanejšie krabice na balenie ľahšieho a menšieho tovaru.

  • Náhradné diely

   Náhradné diely Spotrebný materiál pre zváracie zariadenia

Porovnanie0Môj zoznam želaní0

Váš košík

Vo vašom košíku už nie sú žiadne položky

Prihlásiť sa